Some cool Ramadan images:

斋戒月 Ramadhan / puasa
Ramadan

Image by Tianyake
斋戒月在万津的热闹场景 / Marketing spree during the Ramadhan in Banting…(2)